(1)
Thành Nghiệm, M. .; Trung Kiên, N. .; Văn Mỹ, Ông . NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH RỐI LOẠN NUỐT Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ NÃO CẤP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ NĂM 2021-2022. VMJ 2022, 517.