(1)
Thanh Vũ, P. .; Thị Thùy Dương, N. .; Văn Tập, N. .; Minh Quang, L. .; Đức Huệ, N. .; Thị Diện, P. . CONG VẸO CỘT SỐNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở HỌC SINH TIỂU HỌC DÂN TỘC KHMER TẠI 2 TỈNH SÓC TRĂNG VÀ AN GIANG. VMJ 2022, 517.