(1)
Vinh Quốc, N. .; Thị Ngọc Quyên, N. . BÁO CÁO CA BỆNH GÚT MẠN TÍNH CÓ TĂNG AXIT URIC MÁU ĐIỀU TRỊ BẰNG BÀI THUỐC CỔ PHƯƠNG “LỤC NHẤT TÁN”. VMJ 2022, 517.