(1)
Văn Nguyên, N. .; Ngọc Quang, L. .; Văn Tập, N. .; Quỳnh Trúc, N. . ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC VỀ 5S CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ, NĂM 2021. VMJ 2022, 517.