(1)
Huyền Thoại, N. .; Duy Kháng, N. .; Thị Hồng Tuyến, N. . TÌNH HÌNH TỬ VONG CÁC BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM TẠI TỈNH TRÀ VINH NĂM 2021. VMJ 2022, 517.