(1)
Thị Yến Duyên, T. .; Thị Châu Phương, B. .; Thị Đoàn Hương, N. .; Dương Uyển Bình, P. .; Lê An, P. . KHẢO SÁT NHẬN THỨC GIÁ TRỊ CỐT LÕI TÍNH CHUYÊN NGHIỆP CỦA CỰU SINH VIÊN VÀ SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ MIỀN ĐÔNG. VMJ 2022, 517.