(1)
Xuân Tĩnh, Đỗ .; Thị Huệ, Đinh .; Quang Huy, B. . NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG BỆNH NHÂN TÂM THẦN PHÂN LIỆT CÓ VÀ KHÔNG CÓ TRIỆU CHỨNG ÂM TÍNH. VMJ 2022, 519.