(1)
Thị Hồng Vân, N. .; Lê Vĩ Chinh, B. .; Quang Dương, Đỗ .; Khang Kiệt, C. .; Ngọc Nữ Như Ý, T. .; Quan Nghiệm, L. . XÂY DỰNG THANG ĐO SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BÌNH ĐỊNH. VMJ 2022, 519.