(1)
Ngọc Anh, T. .; Thị Hạnh, C. . ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ MỘT SỐ CĂN NGUYÊN CỦA BỆNH PHỔI MÔ KẼ. VMJ 2022, 519.