(1)
Trọng Tâm, H. .; Trung Cang, H. .; Trung Kiên, N. .; Kim Minh Tâm, H. . ĐẶC ĐIỂM CỦA SIÊU ÂM ĐÁNH DẤU MÔ CƠ TIM TRÊN BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM KHÔNG ST CHÊNH LÊN. VMJ 2022, 519.