(1)
Thị Thu Huyền, N. .; Thị Yến Nhi, T.; Ngọc Mai Trúc, N. .; Thị Phương Thảo, B. .; Thị Thu Thủy, N. . XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHÂN TÍCH CHI PHÍ – HIỆU QUẢ EMICIZUMAB TRONG DỰ PHÒNG SO VỚI CHẤT BẮC CẦU TRONG ĐIỀU TRỊ THEO NHU CẦU TRÊN NGƯỜI BỆNH HEMOPHILIA A. VMJ 2022, 519.