(1)
Huyền Sanh, S. .; Ngọc Diễm, L. .; Ngọc Chi Lan, N. .; Hoàng Ngân, N. .; Minh Hoàng, L. . ĐÁNH GIÁ ĐỘC TÍNH CẤP CỦA BÀI THUỐC NGŨ VỊ TIÊU KHÁT THANG TRÊN ĐỘNG VẬT THỰC NGHIỆM. VMJ 2022, 519.