(1)
Thị Thuỳ Linh, P. .; Khang Kiệt, C. .; Quang Dương, Đỗ .; Thị Mến, H. .; Thị Hải, M. .; Thùy Dương, Đặng .; Thị Phương Thảo, B. .; Đức Tùng, . N. .; Hoàng Nhã, L. .; Thị Hồng Đoan, D. . KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG VIỆC QUẢN LÝ BÁN THUỐC KÊ ĐƠN Ở CÁC NHÀ THUỐC TƯ NHÂN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2021-2022. VMJ 2022, 519.