(1)
Anh Đức, T. .; Văn Ba, N. .; Đức Liên, N. .; Thành Bắc, N. . KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ U TẾ BÀO THẦN KINH ĐỆM BẬC CAO TẠI BỆNH VIỆN K TRUNG ƯƠNG. VMJ 2022, 519.