(1)
Quốc Doanh, N. .; Thị Thu Trà, D. .; Hương Giang, N. .; Kim Duy, V. .; Thanh Thảo, N. .; Thị Thanh Xuân, L. .; Ngọc Anh, N. .; Thị Quân, P. .; Thị Kim Nhung, T. .; Thị Quỳnh, N. .; Thị Liên Hương, N. . TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 ĐẾN SỨC KHOẺ TÂM THẦN CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI MỘT SỐ TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT Ở 4 TỈNH CỦA VIỆT NAM. VMJ 2022, 519.