(1)
Vathanak, T. .; Tuấn Anh, H. .; Kiến Nhật, P. . KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NÂNG MŨI BẰNG VẬT LIỆU NHÂN TẠO KẾT HỢP SỤN TỰ THÂN. VMJ 2022, 519.