(1)
Hải Anh, N. .; Thị Huệ, Đoàn .; Minh Tâm, D. . ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG RỐI LOẠN NHÂN CÁCH Ở NGƯỜI BỆNH RỐI LOẠN SỰ THÍCH ỨNG. VMJ 2022, 520.