(1)
Song Tú, N. .; Nguyễn Phương Linh, H. .; Thúy Lê, Đỗ . MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TÌNH TRẠNG VITAMIN D Ở TRẺ 11-14 TUỔI, TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ, TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM 2018. VMJ 2022, 520.