(1)
Thị Thu, C. .; Nguyễn Ngọc, T. . ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG RỐI LOẠN TRẦM CẢM Ở NGƯỜI BỆNH PHÌ ĐẠI LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT. VMJ 2022, 520.