(1)
Văn Đăng, N. .; Thị Thu Nhung, N. .; Thị Hằng, N.; Văn Quảng, . L. .; Văn Tờ, T. . ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HÓA XẠ TRỊ ĐỒNG THỜI SỬ DỤNG KỸ THUẬT VMAT UNG THƯ KHOANG MIỆNG GIAI ĐOẠN III-IVA,B TẠI BỆNH VIỆN K. VMJ 2022, 520.