(1)
Thị Ái Vân, N. .; Thy Cầm, V. .; Văn Tuấn, N. ĐẶC ĐIỂM RỐI LOẠN GIẤC NGỦ Ở NGƯỜI BỆNH TÂM THẦN PHÂN LIỆT THỂ PARANOID ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ. VMJ 2022, 520.