(1)
Tiến Lưu, Đoàn .; Thị Hồng Nhung, N. . MỨC ĐỘ ĐỒNG THUẬN CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ VÀ SIÊU ÂM TRONG VIỆC PHÁT HIỆN MỘT SỐ BẤT THƯỜNG SỌ NÃO CỦA THAI NHI. VMJ 2022, 520.