(1)
Văn Đăng, N. .; Thị Thu Nhung, N. .; Thị Hằng, N. .; Văn Quảng, L. .; Văn Tờ, T. . MÔ TẢ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG UNG THƯ KHOANG MIỆNG GIAI ĐOẠN III-IVA,B VÀ KIỂM CHUẨN KẾ HOẠCH XẠ TRỊ VMAT TẠI BỆNH VIỆN K. VMJ 2022, 520.