(1)
Đình Luyến, L. .; Xuân Tài, B.; Thị Thu Hường, N. .; Thị Ngọc Anh, Đàm . KIẾN THỨC, THỰC HÀNH VỀ BẢO HIỂM Y TẾ CỦA SINH VIÊN NĂM NHẤT HỆ BÁC SĨ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM 2021. VMJ 2022, 520.