(1)
Thị Thu Hà B. .; Minh Tuấn, V. . KẾT CỤC THAI KỲ CÁC TRƯỜNG HỢP THOÁT VỊ HOÀNH BẨM SINH ĐƠN THUẦN TẠI BỆNH VIỆN TỪ DŨ. VMJ 2022, 520.