(1)
Thị Diện, V. .; Thị Thu Hương, Đinh .; Đức Cường, L. .; Thị Thanh Trung, N. . THỰC TRẠNG SUY TĨNH MẠCH MẠN TÍNH CHI DƯỚI Ở CÔNG NHÂN MAY MẶC TỈNH THÁI BÌNH. VMJ 2022, 520.