(1)
Phương Anh, Đặng; Thị Thu Thủy, P. .; Tấn, Đỗ . ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA QUANG ĐÔNG THỂ MI XUYÊN CỦNG MẠC BẰNG LASER VI XUNG ĐIỀU TRỊ GLÔCÔM. VMJ 2022, 520.