(1)
Quang Huy, T. .; Gia Huệ, Đinh .; Thanh Hải, N. .; Quang Tuyển, Đỗ .; Việt Dũng, T. . NĂNG LỰC ĐIỀU DƯỠNG ĐÁP ỨNG ĐẠI DỊCH COVID–19 TẠI CÁC TUYẾN BỆNH VIỆN KHU VỰC MIỀN BẮC VIỆT NAM NĂM 2021. VMJ 2022, 520.