(1)
Văn Tuận, N. .; Văn Sỹ, N. . ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA PHỔ BỆNH VIÊM TỦY THỊ THẦN KINH. VMJ 2022, 520.