(1)
Thanh Hà Tuấn, N. . NGHIÊN CỨU HOẠT TÍNH ANDROGEN CỦA CHẾ PHẨM FERTIL PRO FOR MEN TRÊN ĐỘNG VẬT THỰC NGHIỆM. VMJ 2022, 520.