(1)
Nguyễn, H. L. .; Nguyễn, V. D. .; Trần , X. P. .; Nguyễn, V. K. . ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT U HỖN HỢP TUYẾN NƯỚC BỌT MANG TAI CÓ BẢO TỒN THẦN KINH MẶT. VMJ 2023, 524.