(1)
Nguyễn, X. H. .; Nguyễn, T. T. G. . KẾT QUẢ THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM THEO PHÂN LOẠI POSEIDON TẠI BỆNH VIỆN BƯU ĐIỆN. VMJ 2023, 524.