(1)
Cao, B. N. .; Phạm , T. M. P. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA BỆNH NẤM THÂN TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU TRUNG ƯƠNG. VMJ 2023, 524.