(1)
Trần , K. S. .; Ngô , H. T. .; Trần , Đặng Đăng K. .; Nguyễn, T. D. . ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BLOCK NHĨ THẤT CAO ĐỘ BẰNG ĐẶT MÁY TẠO NHỊP TIM VĨNH VIỄN. VMJ 2023, 524.