(1)
Vũ , T. H. .; Nguyễn, H. V. .; Trần , T. H. T. .; Luyện , T. T. N.; Đoàn, T. K. P.; Lương, T. L. A. .; Nguyễn, H. B. .; Trần , Đức P. .; Nguyễn, N. H. . NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ BIỂU HIỆN MRNA CỦA GEN SPAG8 Ở BỆNH NHÂN VÔ SINH NAM. VMJ 2023, 524.