(1)
Nguyễn, T. T. L. .; Hoàng, T. H. .; Ma, V. H. .; Hà , V. T. .; Nguyễn, H. V. . TÌNH HÌNH KHÁM CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIÊN HUYÊN AN BIÊN VÀ TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 NĂM 2018, 2019 VÀ 2020. VMJ 2023, 524.