(1)
Đỗ, Đức T.; Phạm , N. T. .; Đinh , C. T. .; Trần , M. A. .; Nguyễn, T. N.; Nguyễn, Đức T. . NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT ĐƯỜNG HUYẾT Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO TRONG BA NGÀY ĐẦU BỊ BỆNH. VMJ 2023, 524.