(1)
Trần , T. T. .; Phan, T. D. . HIỆU QUẢ CẢI THIỆN THỊ LỰC SAU ĐẶT THỂ THỦY TINH NHÂN TẠO PANOPTIX. VMJ 2023, 524.