(1)
Trình , V. T. .; Nguyễn, V. H. .; Nguyễn, V. P. .; Nguyễn, T. T. .; Lê, V. C. . ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ KHUYẾT HỔNG PHẦN MỀM NGÓN MỘT BÀN TAY BẰNG VẠT LIÊN CỐT MU TAY THỨ NHẤT. VMJ 2023, 524.