(1)
Hoàng, Đình Âu; Doãn, V. N. . VAI TRÒ CỦA SIÊU ÂM TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ ĐÁNH GIÁ U XƠ TỬ CUNG TRƯỚC ĐIỀU TRỊ. VMJ 2023, 524.