(1)
Đặng , K. V. .; Nguyễn, V. H. .; Nguyễn, V. P. .; Nguyễn, T. T. .; Lê, V. C. . ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ KHUYẾT HỔNG PHẦN MỀM VÙNG CẲNG BÀN CHÂN BẰNG VẠT CÁNH QUẠT. VMJ 2023, 524.