(1)
Nguyễn, Q. B. .; Khổng , T. V. . NHẬN XÉT CHỈ ĐỊNH MỔ LẤY THAI CON SO ĐỦ THÁNG TẠI BỆNH VIỆN 19-8 BỘ CÔNG AN. VMJ 2023, 524.