(1)
Phạm , T. Q. .; Nguyễn, N. A. .; Lê, T. T. X. .; Tạ , T. K. N. .; Nguyễn, T. T. .; Nguyễn, Q. D. .; Phan , T. M. H. .; Nguyễn, T. Q. .; Đàm, N. A. . KIẾN THỨC, THỰC HÀNH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN, NĂM 2020. VMJ 2023, 524.