(1)
Nguyễn, H. H. .; Ngô , H. S. .; Trần , T. H. .; Trần , N. P. A. .; Dương, T. H. . TẠO HÌNH ÂM ĐẠO BẰNG VẠT ĐẠI TRÀNG XÍCH MA CÓ CUỐNG MẠCH NUÔI KẾT HỢP NỘI SOI HỖ TRỢ: NHÂN 2 TRƯỜNG HỢP ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM VÀ NHÌN LẠI Y VĂN. VMJ 2023, 524.