(1)
Trần , K. S. .; Lại , T. T. .; Ngô, H. T. .; Trần, Đặng Đăng K. .; Phạm , T. M. .; Trần , T. B. P. .; Đoàn , T. T. N. .; Nguyễn, T. K. . NGHIÊN CỨU TỶ LỆ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TĂNG GALECTIN-3 MÁU Ở BỆNH NHÂN SUY TIM PHÂN SUẤT TỐNG MÁU GIẢM. VMJ 2023, 524.