(1)
Nguyễn, V. T. .; Nguyễn, T. H. .; Trần , T. H. T. .; Đào, N. B. .; Đoàn , T. K. P. .; Lương , T. L. A. .; Phạm , Đình M. .; Vũ , T. H. . HOÀN THIỆN KỸ THUẬT LAI HUỲNH QUANG TẠI CHỖ (FISH) TRONG PHÂN TÍCH LỆCH BỘI NHIỄM SẮC THỂ TINH TRÙNG. VMJ 2023, 524.