(1)
Phạm , T. H. .; Nguyễn, T. H. .; Thân , T. N. .; Bùi , V. C. .; Phạm , V. T. . PHÂN TÍCH CHI PHÍ BẢO HIỂM Y TẾ ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP TẠI BỆNH VIỆN TỈNH KIÊN GIANG BA NĂM, 2018 ĐẾN 2020. VMJ 2023, 524.