(1)
Đỗ, Đức T. .; Phạm , N. T. .; Đinh , C. T. .; Nguyễn, Đức T. .; Nguyễn, T. P. N. . NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TĂNG ĐƯỜNG HUYẾT Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO TRONG 3 NGÀY ĐẦU. VMJ 2023, 524.