(1)
Hồ, T. P.; Nguyễn, Đức D. .; Hoàng, V. T. .; Nguyễn, Đình S. H. .; Phạm , H. V. .; Nguyễn, T. T. . MỐI LIÊN QUAN GIỮA MỨC ĐỘ XƠ HOÁ GAN VỚI KIỂU GEN HBV Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN. VMJ 2023, 524.