(1)
Nguyễn, T. H. .; Đỗ, T. T. .; Lưu , Q. T. . GIÁ HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU SAU MỔ SỎI ĐƯỜNG MẬT CỦA PHƯƠNG PHÁP GÂY TÊ MẶT PHẲNG CƠ DỰNG SỐNG. VMJ 2023, 526.